Thông tin cá nhân
Họ & Tên:
Xu Bin
Giới tính*:
Nữ
Ngày sinh:
Địa chỉ
hà tĩnh
Câu lạc bộ:
Hiệp hội
Trang cá nhân:
Email
hoa.ptnh@gmail.com
  • Boy
  • Giống: German Shepherd- Béc giê Ðức
  • Ngày sinh: 1-1-2013
  • Waro
  • Giống: Rottweiler
  • Ngày sinh: 17-11-2014
Người ghé thăm
Tran trong kien

Giới tính: Nam