• Giới tính: Đực

   Chip số: 893100950001189

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • ROST VSD
   • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
   • Ngày sinh: 1-5-2020
  • Giới tính: Đực

   Chip số: Chưa xác định

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • ZEGO VSD
   • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
   • Ngày sinh: 1-5-2020
  • Giới tính: Cái

   Chip số: Chưa xác định

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • ROLEX VSD
   • Giống: Belgian Malinois-Béc giê bỉ
   • Ngày sinh: 1-5-2020
  • Giới tính: Đực

   Chip số: Chưa xác định

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

  • Giới tính: Đực

   Chip số: 893100950001195

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0