• Rot 46999
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002946999

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47008
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947008

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47016
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947016

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47002
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947002

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947015

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 46999
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002946999

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47008
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947008

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47016
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947016

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47002
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947002

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947015

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 46999
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002946999

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47008
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947008

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47016
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947016

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

   • Rot 47002
   • Giống: Rottweiler
   • Ngày sinh: 20-2-2016
  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947002

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0

  • Giới tính: Đực

   Chip số: 900032002947015

   Xăm tai trái: Chưa xác định

   Xăm tai phải: Chưa xác định

  • Chiều cao: 0

   Cân nặng: 0